Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema

KAS VERTINAMA?
Stebimi, fiksuojami, kaupiami įrodymai ir vertinami vaiko:
Gebėjimai, įgūdžiai, žinios;
Vertybinės nuostatos,
Emocijos, jausmai;
Elgesys;
Kūrybiškumas.
 
KAIP  VERTINAMA?
Vaikų pasiekimai atpažįstami ir vertinami, remiantis „Vaiko pasiekimų ir pažangos aprašu“ 2014m., kuris sudarytas 18 gebėjimų sričių ir vaiko ugdymo(si) augimo žingsneliais pagrindu.
 Kiekvienas darželio ugdytinis turi savo gebėjimų fiksavimo, kaupimo ir vertinimo aplankus –  „Vaiko pasiekimų aplankas“, kuriuose atsispindi jo daroma ugdymo(si) pažanga.
 
„Vaiko pasiekimų aplanke“ sudedami:
  • Gebėjimų įrodymai:
fotografijos, fiksuojančios konkrečią vaiko veiklą,
stebėjimai ir užrašymai ką ir kaip vaikas atlieka, žaidžia su kitais,
stebėjimų mini aprašėliai,
vaiko kalbos užrašai,
piešiniai,
kūrybiniai darbeliai,
pasiekimų, gerų darbelių knygelės,
konkrečios specialios, tam tikrą gebėjimą įrodančios, užduotėles.
  • Pedagogų  vertinimo:
anketos,  diagramos, lentelės, schemos, klausimynai su komentarais ir numatomais paramos vaikui būdais.
  • Vaiko savęs vertinimo įrodymai.
  • Tėvų vertinimai apie savo vaiko pasiekimus.
  • Individualių vaiko poreikių tenkinimo rekomendacijos.
 
SISTEMINGUMAS
Vaikai stebimi kasdieninėje veikloje, fiksuojami jo gebėjimų įrodymai, vaikas yra nuolat skatinamas, palaikomas, įvertinamos jo pastangos.
Remiantis nuolatinio vaiko stebėjimo, vertinimo duomenimis atliekamas vaiko pažangos įvertinimas du kartus per metus: rudenį ir pavasarį lentelių, diagramų forma. Nustatomos vaiko stipriosios pusės ir numatoma reikalinga parama vaikui.
Apie vaiko gebėjimus ir pažangą teikiama savalaikė informacija tėvams. Pristatomi apibendrinti grupės vaikų gebėjimai tėvų susirinkimuose, stenduose, vaizdiniuose  pranešimuose.
Vaiko pažanga aptariama  su kiekvieno tėveliais individualiai.  
 
 
 
KAS VERTINA?
Auklėtojos,
Specialieji pedagogai (menų pedagogės, kūno kultūros pedagogė, logopedė),
Tėvai,
Patys vaikai.
 
VAIKŲ SAVĘS VERTINIMAS
Vertinime dalyvauja ir pats ugdytinis, analizuodamas savo veiklą, įvardindamas, kas jam patinka, kas pasisekė, ką mėgsta, kur dar turėtų pasistengti.
 
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMAI
  Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai vertinami remiantis „Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje“ (2014m.), numatytais pasiekimais pagal 5 kompetencijas:
Socialinė kompetencija;
Sveikatos kompetencija;
Pažinimo kompetencija;
Komunikavimo kompetencija;
Meninė kompetencija.
 
Baigus priešmokyklinio ugdymo programą, įvertinamas vaiko pasirengimas mokyklai ir, esant poreikiui, rengiamos brandumo mokyklai išvados bei rekomendacijos.
 
Lopšelio darželio „Klumpelė“ vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema pristatyta ir patvirtinta mokytojų tarybos posėdyje 2016-11-29.
 
INFORMACIJA TĖVAMS, KETINANTIEMS LEISTI VAIKĄ Į PRIEŠMOKKYKLINĘ GRUPĘ AR 1 KLASĘ ANKSČIAU NEI PRIKLAUSO PAGAL VAIKO METUS.