Lopšelio darželio „Klumpelė“

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMA

 

 

KAS VERTINAMA?

Stebimi, fiksuojami, kaupiami įrodymai ir vertinami vaiko:

Gebėjimai, įgūdžiai, žinios;

Vertybinės nuostatos,

Emocijos, jausmai;

Elgesys;

Kūrybiškumas.

 

KAIP  VERTINAMA?

Vaikų pasiekimai atpažįstami ir vertinami, remiantis „Vaiko pasiekimų ir pažangos aprašu“ 2014m., kuris sudarytas 18 gebėjimų sričių ir vaiko ugdymo(si) augimo žingsneliais pagrindu.

Kiekvienas darželio ugdytinis turi savo gebėjimų fiksavimo, kaupimo ir vertinimo aplankus –  „Vaiko pasiekimų aplankas“, kuriuose atsispindi jo daroma ugdymo(si) pažanga.

 

„Vaiko pasiekimų aplanke“ sudedami:

 • Gebėjimų įrodymai:

fotografijos, fiksuojančios konkrečią vaiko veiklą,

stebėjimai ir užrašymai ką ir kaip vaikas atlieka, žaidžia su kitais,

stebėjimų mini aprašėliai,

vaiko kalbos užrašai,

piešiniai,

kūrybiniai darbeliai,

pasiekimų, gerų darbelių knygelės,

konkrečios specialios, tam tikrą gebėjimą įrodančios, užduotėles.

 • Pedagogų vertinimo:

anketos,  diagramos, lentelės, schemos, klausimynai su komentarais ir numatomais paramos vaikui būdais.

 • Vaiko savęs vertinimo įrodymai.
 • Tėvų vertinimai apie savo vaiko
 • Individualių vaiko poreikių tenkinimo rekomendacijos.

 

SISTEMINGUMAS

Vaikai stebimi kasdieninėje veikloje, fiksuojami jo gebėjimų įrodymai, vaikas yra nuolat skatinamas, palaikomas, vertinamos jo pastangos.

Remiantis nuolatinio vaiko stebėjimo, vertinimo duomenimis atliekamas vaiko pažangos įvertinimas du kartus per metus: rudenį ir pavasarį. Nustatomos vaiko stipriosios pusės ir numatoma reikalinga parama vaikui.

Apie vaiko gebėjimus ir pažangą teikiama savalaikė informacija tėvams. Pristatomi apibendrinti grupės vaikų gebėjimai tėvų susirinkimuose, stenduose, vaizdiniuose  pranešimuose.

 

Vaiko pažanga aptariama  su kiekvieno tėveliais individualiai.  

 

 

KAS VERTINA?

Auklėtojos,

specialieji pedagogai (menų pedagogės, kūno kultūros pedagogė, logopedė),

tėvai,

patys vaikai.

 

VAIKŲ SAVĘS VERTINIMAS

Vertinime dalyvauja ir pats ugdytinis, analizuodamas savo veiklą, įvardindamas, kas jam patinka, kas pasisekė, ką mėgsta, kur dar turėtų pasistengti.

 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMAI

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai vertinami remiantis „Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje“ (2014m.), numatytais pasiekimais pagal 5 kompetencijas:

Socialinė kompetencija;

Sveikatos kompetencija;

Pažinimo kompetencija;

Komunikavimo kompetencija;

Meninė kompetencija.

 

Baigus priešmokyklinio ugdymo programą, įvertinamas vaiko pasirengimas mokyklai ir, esant poreikiui, rengiamos brandumo mokyklai išvados bei rekomendacijos.

 

VERTINIMO NAUDA:

 • Geriau pažįstame kiekvieną vaiką.
 • Galime individualizuoti ugdymą pagal konkrečius vaiko pasiekimus.
 • Aiškiau suvokiame, kaip galime padėti vaikui, kur turime jį paskatinti.
 • Esant išskirtiniams vaiko gebėjimams ar specialiesiems poreikiams, vykdomas individualus ugdytinio stebėjimas, kompetencijų įvertinimas ir, remiantis gauta informacija, numatomos vaiko ugdymo gairės.
 • Lengviau informuoti tėvus.
 • Remiantis vaikų gebėjimų rezultatais, planuojame metinį ir savaitės planus, organizuojame ugdymo procesą.
 • Gaunamas „grįžtamasis ryšys“ tarp ugdymo tikslų ir realių rezultatų.
 • Komentarai nukreipti į darbą, o ne į asmenį. Pasakome vaikui, kas atlikta gerai bei tariamės, ką ir kaip reikėtų tobulinti.
 • Akivaizdžiau matome vaiko padarytą pažangą.

 

Lopšelio darželio „Klumpelė“ vaikų pasiekimų ir pažangos

vertinimo sistema pristatyta ir patvirtinta mokytojų tarybos posėdyje

2016-11-29.