VIZIJA
Susitelkusi, demokratiška ir kūrybiška lopšelio-darželio „Klumpelė“ bendruomenė teikia kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, grįstas pozityviu, visapusišku požiūriu į vaiko individualius pasiekimus ir poreikius.
 
MISIJA
Užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą patrauklioje edukacinėje – kūrybinėje aplinkoje, užtikrinti vaiko mokyklinę brandą, sveikatą ir saugumą, formuoti šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti tautos kultūrą.
 
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Vaiką ir vaikystę branginame kaip unikalią vertybę, padėdami jam suvokti save, pažinti pasaulį ir išsaugoti asmenybės individualumą.
Įstaigoje palaikoma ir gerbiama kiekvieno bendruomenės nario kompetencija, atsakomybė, kūrybiškumas.
Bendradarbiavimas su vaiko šeima yra vienas svarbiausių sėkmingo vaiko ugdymo(si) sąlygų.