Lopšelis-darželis įsteigtas 1976 m. 1977 m. sausio 14 d. lopšelis-darželis pradėjo savo veiklą ir buvo pavadintas Kauno miesto 96-uoju lopšeliu-darželiu.

Darželiui pasirinkus naują vaikų ugdymo kryptį, dvasiškai turtingos asmenybės ugdymą per gimtąją kalbą ir etnokultūrą, iškilo būtinybė keisti visą darželio įvaizdį.  Taip buvo kuriamas naujas įvaizdis, atitinkantis pasirinktą etnokultūros kryptį. 1997 m. lopšeliui darželiui suteiktas “Klumpelės” pavadinimas.

Kauno lopšelį darželį “Klumpelė” lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iki 7 metų, integruojami vaikai su specialiaisiais poreikiais.

Darželyje veikia 6 grupės:

1 ankstyvojo amžiaus – lopšelio – grupė “Giliukas”;

4 ikimokyklinio amžiaus grupės “Pagrandukas”, “Varpelis”, “Saulutė”, “Žilvitis” 1 priešmokyklinio amžiaus grupė “Linelis”.

(Priešmokyklinė grupė kasmet keičiasi.)

Atliepdami įstaigą lankančių ugdytinių tėvų pageidavimus, pritaikėme grupių modelius, veikia viena prailgintos darbo dienos grupė.

Darželyje veikia neformaliojo ugdymo būreliai.

Nuo 2002 m. įstaigai vadovauja direktorė Jolanta Bitvinskienė.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje dirba 32 darbuotojai. Iš jų 17 personalo darbuotojų ir 15 pedagogų – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir meninio ugdymo mokytojai.

Švietimo pagalbos specialistų komanda sudaryta iš logopedo ir psichologo.

Čia dirbančios mokytojos ir specialistės yra kompetentingos, turinčios aukštąjį išsilavinimą, įgijusios reikiamas kategorijas, nuolat tobulinančios kvalifikaciją. Pedagogių gebėjimai ir žinios laiduoja kokybišką ugdymą.

Ugdymo procesas organizuojamas pagal lopšelio darželio ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Kasmet priešmokyklinėje grupėje vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių ir emocinio ugdymo programa ,,Zipis ir jo draugai“.

Ugdymo turinys nuolat papildomas etnokultūros užsiėmimais. Mūsų ugdytiniai yra Kauno miesto, Lietuvos ir tarptautinių folkloro renginių dalyviai ir laureatai.

Lopšelyje – darželyje ugdomi sveikos gyvensenos ir mitybos pradmenys,  organizuojami judėjimo, sporto užsiėmimai, aktyviai dalyvaujama RIUKKPA ir kituose renginiuose.

Siekiame užtikrinti ugdymo įstaigos augimą, vaikų mokymo(si) įgalinimą per žaidimą, tyrinėjimą, kūrybą ir patirtį.