Nuo 2020 vasario mėn. iki 2021 gruodžio mėn. lopšelis darželis „Klumpelė“ dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.

Projekto veiklos rezultatai apibendrinti ir pristatyti tarptautinėje eTwinning konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“ 2021-11-25, skaitytas pranešimas „Vaikų meninių gebėjimų plėtotė per etnokultūrinę tinklaveiką su ikimokyklinėmis įstaigomis ir socialiniais partneriais“.

Sklaida: KŠIC biblioteka https://drive.google.com/drive/folders/12JPNUNFx8PDRHxL-UcLsVUboHvNowwHe.

2020-2022 lopšelio darželio vadovės direktorė ir pavaduotoja ugdymui dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame nacionaliniame švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001). Projekte įgytas žinias, vertybines nuostatas ir gebėjimus perteikė įstaigos mokytojams, vedė mokymus Kauno m. pedagogų komandai. Projekto idėjomis ir veiklomis papildytas lopšelio darželio „Klumpelė“ ugdymo turinys.