Kriterijai, kuriais remiantis matuojama įstaigos veiklos kokybė

  • Darželio bendruomenės, tai yra vaikų, tėvų ir visų darbuotojų, geros savijautos įstaigoje užtikrinimas.
  • Pedagogo požiūris į vaiką kaip į unikalią asmenybę.
  • Kryptingas, šiuolaikiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio pritaikymas vaikų grupei ir kiekvienam vaikui.

(patirtinis, kūrybinis mokymas, STEAM, informacinės, išmaniosios priemonės, technologijos ir  įrankiai, lėtas ugdymas, įtraukusis ugdymas …)

  • Saugi, funkcionali edukacinė grupės ir darželio aplinka, atitinkanti vaikų amžių, poreikius, leidžianti laisvai žaisti, kurti, tyrinėti.
  • Tikslingas vaikų ugdymo(si) pasiekimų, pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas; vaiko individualių galių atpažinimas.
  • Įstaigos bendruomenės kultūra ir bendradarbiavimas.
  • Šeimos vertybių ir tautinės kultūros puoselėjimas.
  • Nuolatinis pedagogų tobulėjimas.
  • Sistemingas savo darbo vertinimas ir įsivertinimas.
  • Racionalus materialinių ir finansinių išteklių panaudojimas.

 

Aptarta ir patvirtinta

 pedagogų tarybos posėdyje 2021-12-14