ĮSTAIGOS TARYBA
(SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS).
Pirmininkė: Živilė Jurgaitienė
Narės:
Asta Kubilienė
Gintarė Cvirkienė
Lina Vosylė
Birutė Venzlauskienė
Alma Balčiulienė
Ingrida Naskauskienė
Elena Dauparienė
Genė Labutienė                     

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
(SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Lina Vosylė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Sekretorė – Daiva Grabauskienė – mokytojas,
Narės:
Gražina Sidabrienė – meninio ugdymo mokytojas ;
Laima Kubilienė – mokytojas;
Irena Bubelienė- mokytojas;
Judita Gudžiūnienė – logopedas.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
(SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Jolanta Bitvinskienė, direktorius;
Sekretorė – Lina Vosylė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Narės:
Alma Balčiulienė – mokytojas;
Rita Pileckienė – mokytojas;
Jurgita Kačiulienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.